Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Instruccions de l’alcaldia
12/03/2020
Próxima obertura
21/05/2020
Instruccions de l’alcaldia
12/03/2020
Próxima obertura
21/05/2020
Mostrar todo

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT DE SALUT:

RESOLUCIÓ SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2..

A partir de la declaració de la COVID-19 com a pandèmia per part de l’OMS, i davant la previsió en els propers
dies i setmanes d’un increment del nombre de casos que pugui portar al colapse el sistema sanitari, ultra les
mesures dràstiques que s’han adoptat mitjançant la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual
s’adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, en relació amb
l’activitat dels centres d’educació i universitaris, és del tot necessari establir noves mesures per mitigar els
efectes ascendents de la taxa de transmissibiitat de la infecció. Aquestes mesures abasten a diferents àmbits
materials perquè responen a l’objectiu d’afectar i reduir al màxim els moviments i les concentracions de la
ciutadania en la seva vida quotidiana, i se centren en la protecció general de la població i, en especial, dels
grups socials més vulnerables.
D’acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, activat en fase d’Emergència 1; i en
aplicació de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en materia de salut pública, de la Llei
14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública i de la Llei
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,
Resolem:
–1 S’adopten les mesures preventives següents:
a) El tancament dels centres i serveis al públic del Sistema Bibliotecari i dels Museus de Catalunya
b) En l’àmbit dels centres residencials d’atenció a la gent gran, de les persones amb discapacitat i de salut
mental, la suspensió de nous ingressos i la suspensió de visites. Es pot permetre la visita en casos d’urgència o
necessitat justificada i en tot cas s’ha de preservar el dret d’acompanyament mínim i de cura al final de la vida.
c) En residències que integren centres de dia, el tancament del centre de dia quan no és pot garantir la
separació espais i professionals entre els dos serveis.
d) En relació amb els serveis penitenciaris i de justicia juvenil, la restricció de les sortides programades per
participar en activitats culturals i esportives col·lectives; la suspensió de visites col·lectives a l’interior dels
equipaments per part de pesones alienes als centres; la suspensió dels trasllats, excepte els que responguin a
motius de seguretat, judicials o sanitaris; i l’ajornament dels trasllats del sistema català a l’espanyol, i
viceversa.
e) El tancament dels casals cívics, dels casals de gent gran, de les cases del mar i de les ludoteques de la
Generalitat, així com de la resta de centres públics i privats que desenvolupin els mateixos serveis que els
centres esmentats.
Excepcionalment, el servei de cafeteria menjador es podrà seguir prestant per als usuaris del centre de dia,
concretament, per a les persones que en fan ús en virtut del conveni de places de menjador amb l’ajuntament
corresponent, i les persones en situació assimilable. En tots els casos se n’han d’identificar els usuaris. Així
mateix, l’ús d’aquests serveis s’ha de fer d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
f) L’anul·lació de les activitats que es realitzen en els centres oberts i en els serveis d’intervenció
socioeducativa i que estan dirigides als infants i adolescents a excepció d’aquelles situacions d’atenció social
imprescindibles com són el servei de menjador en coordinació amb els serveis socials bàsics i especialitzats en
l’àmbit de l’atenció a la infància en risc.
g) La suspensió per part de les entitats d’educació en el lleure de les activitats de caus, esplais i altres activitats
en l’àmbit del lleure que impliqui la coincidència d’infants i joves de centres educatius diferents.

Així mateix, se suspenen totes les activitats col·lectives, actes públics i sortides o viatges en grup, en les que
participin infants o joves, promogudes per les associacions juvenils, les entitats de serveis a la joventut o els
organismes de joventut de les administracions públiques, com també el programa “Vacances en família”, i les
estades en albergs públics de l’Administració de la Generalitat excepte els casos que allotgin persones en
acolliment social o en residència per motius de mobilitat obligada. S’ajornen, d’altra banda, la realització dels
cursos de formació de caràcter presencial d’educadors o educadores en el lleure.
h) Respecte de les activitats relacionades amb els mercats d’abastament de productes frescos a l’aire lliure,
mentre no hi hagi una indicació expressa que digui el contrari, cal que es garanteixi la seva continuitat, amb el
benentés que hauran de complir la resolució SLT/704/2020, de 11 de març, pel qual s’adopten mesures de
distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris.
i) La suspensió de les activitat grupals i formatives presencials en els centres i entitats de formació que
executen programes i serveis en l’àmbit de la formació professional per a l’ocupació i de la resta de polítiques
actives d’ocupació.
j) La suspensió de totes les activitats de formació de caràcter presencial de les Escoles Agràries del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
k) La suspensió de les activitats col·lectives, de caràcter públic i privat, recreatives i d’oci, activitats culturals,
religioses o similars celebrades en espais tancats o oberts i que impliquin una concentració de més de 1.000
persones.
En el cas que aquestes activitats tinguin un aforament de menys de 1.000 persones, els promotors poden optar
entre la suspensió total de l’activitat o que es mantingui l’activitat amb un màxim d’un terç de l’aforament, per
garantir una separació de seguretat adequada entre les persones participants.
Pel que fa als espais amb un aforament superior a mil persones, també es pot mantenir l’activitat sempre que
l’assistència no superi un terç de l’aforament màxim i, en cap cas, el nombre màxim de 1.000 persones.
Als efectes de comptabilitzar l’aforament, cal que es faci referència a les sales o espais tancats i concrets on es
dugui a terme cada activitat i no a la suma de les diferents sales i activitats quan es tracti d’equipaments
multisala.
Les limitacions i suspensions anteriors tenen reconeguda la causa de força major.
l) En l’àmbit de l’Esport i de l’Actvitat Física: la recomanació d’ajornar o suspendre les competicions i
esdeveniments esportius d’especial rellevància previstos de ser realitzats a Catalunya; la recomanació del
tancament de totes les instal·lacions esportives, tant de titularitat municipal com privada; el tancament dels
Centres de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llobregat, Banyoles, Ripoll, Amposta, Lleida, La Seu d’Urgell i
La Vall d’Aran; la suspensió de serveis i activitats del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès per als
grups i esportistes, exceptuant els classificats o amb opcions de classificació per als propers Jocs
Olímpics/Paralímpics o equivalents, i el tancament del Canal Olímpic de Catalunya i dels centres de l’Institut
Nacional d’Educació Física de Catalunya de Barcelona i de Lleida.
m) La limitació de la prestació dels serveis publics a aquells estrictament necessaris per garantir el correcte
funcionament dels serveis bàsics o estrategics. A aquests efectes, es restringueix la mobilitat del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic institucional, sens perjudici
d’aquella que es consideri indispensable per al manteniment dels serveis publics abans esmentats.
–2 Es recomana per a les persones de més de 65 anys o que pateixin malalties cròniques o pluripatològiques
o amb estats d’immunosupressió l’adopció de les mesures següents:
a) Evitar que abandonin la seva llar o residència excepte per casos d’estricta necessitat, i en qualsevol cas han
d’evitar els espais de concurrència pública on no sigui possible que es mantingui una distància de seguretat
interpersonal d’almenys un metre.
b) Evitar que facin ús dels mitjans de transport col·lectiu urbà i interurbà i suburbà.
–3 La vigència d’aquestes mesures s’inicia el dia 13 de març de 2020 i tenen una vigència mínima de 15 dies,
i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.

–4 Són responsables del compliment de les mesures preventives previstes a l’apartat 1 d’aquesta Resolució,
amb subjecció al règim sancionador previst a la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, les persones
físiques o jurídiques titulars, explotadores o organitzadores de les activitats esmentades.
–5 Es deixa sense efecte la lletra b) de l’apartat 1 de la Resolució SLT/704/2020, d’11 de març, per la qual
s’adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i
el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8082A, d’11.3.2020).
–6 Aquesta Resolució s’ha de publicar al DOGC.
Barcelona, 13 de març de 2020
Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut
Miquel Buch i Moya
Conseller d’Interior
(20.073.007)

 

Descargar documento: Resolució SLT 720 2020